HappyBirthday

saying happy BirthDay:
  • HappyBirthdayQ1
  • HappyBirthdayQ2
  • HappyBirthdayQ3
  • HappyBirthdayQ4
  • HappyBirthday.txt:NikolaiKondratiev.txt:* BirthDay: 03-04 KenRobinson.txt:* BirthDay: 03-04 NikolaiKondratiev.txt:* BirthDay: 03-04 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-05 EdgarSchein.txt:* BirthDay: 03-05 LynnMargulis.txt:* BirthDay: 03-05 PierPaoloPasolini.txt:* BirthDay: 03-05 ReneObermann.txt:* BirthDay: 03-05 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-06 JosephVonFraunhofer.txt:* BirthDay: 03-06 MarioSixtus.txt:* BirthDay: 03-06 MichelangeloBuonarroti.txt:* BirthDay: 03-06 ShaquilleONeal.txt:* BirthDay: 03-06 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-07 AlWaleed.txt:* BirthDay: 03-07 AnkeSchmidt.txt:* BirthDay: 03-07 DanielGoleman.txt:* BirthDay: 03-07 HansWernerSinn.txt:* BirthDay: 03-07 HeinzRuehmann.txt:* BirthDay: 03-07 WolfgangReitzle.txt:* BirthDay: 03-07 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-08 NeilPostman.txt:* BirthDay: 03-08 OttoHahn.txt:* BirthDay: 03-08 RichardWilliamson.txt:* BirthDay: 03-08 WolframKoehler.txt:* BirthDay: 03-08 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-09 KarlNolle.txt:* BirthDay: 03-09 WolfSinger.txt:* BirthDay: 03-09 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-10 NickBostrom.txt:* BirthDay: 03-10 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-11 AstorPiazzolla.txt:* BirthDay: 03-11 DouglasAdams.txt:* BirthDay: 03-11 JcrLicklider.txt:* BirthDay: 03-11 PeterHerchenbach.txt:* BirthDay: 03-11 SabineVonSchorlemer.txt:* BirthDay: 03-11 VannevarBush.txt:* BirthDay: 03-11 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-12 PaulGerhardt.txt:* BirthDay: 03-12 SpoHai.txt:* BirthDay: 03-12 ThomasMetzinger.txt:* BirthDay: 03-12 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-13 DanielDrechsel.txt:* BirthDay: 03-13 HilmarKopper.txt:* BirthDay: 03-13 JuliaMigenes.txt:* BirthDay: 03-13 MichaelArrington.txt:* BirthDay: 03-13 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-14 AlbertEinstein.txt:* BirthDay: 03-14 GeorgZoche.txt:* BirthDay: 03-14 HansOlafHenkel.txt:* BirthDay: 03-14 KaiKrause.txt:* BirthDay: 03-14 WolfgangPetersen.txt:* BirthDay: 03-14 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-15 EmileDurkheim.txt:* BirthDay: 03-15 EvaMariaStange.txt:* BirthDay: 03-15 HeinrichJosefSchneider.txt:* BirthDay: 03-15 JuergenMlynek.txt:* BirthDay: 03-15 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-16 ReinhardSelent.txt:* BirthDay: 03-16 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-17 AchimBachem.txt:* BirthDay: 03-17 WilliamGibson.txt:* BirthDay: 03-17 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-18 AdolfMerckle.txt:* BirthDay: 03-18 AndreasPfitzmann.txt:* BirthDay: 03-18 AnneWill.txt:* BirthDay: 03-18 ChristianGoldbach.txt:* BirthDay: 03-18 EricWeisstein.txt:* BirthDay: 03-18 JohnUpdike.txt:* BirthDay: 03-18 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-19 AllenNewell.txt:* BirthDay: 03-19 BastianWeingaertner.txt:* BirthDay: 03-19 BruceWillis.txt:* BirthDay: 03-19 ManfredPerlitz.txt:* BirthDay: 03-19 OleNydahl.txt:* BirthDay: 03-19 ThorBjorgolfsson.txt:* BirthDay: 03-19 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-20 FranzJosefRadermacher.txt:* BirthDay: 03-20 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-21 DanilaMedvedev.txt:* BirthDay: 03-21 JohannSebastianBach.txt:* BirthDay: 03-21 MehrdadPiroozram.txt:* BirthDay: 03-21 MichaelMaier.txt:* BirthDay: 03-21 MichelBauwens.txt:* BirthDay: 03-21 RobertDilts.txt:* BirthDay: 03-21 SybilleKraemer.txt:* BirthDay: 03-21 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-22 AndreaRoemmele.txt:* BirthDay: 03-22 BrunoGanz.txt:* BirthDay: 03-22 IngolfRossberg.txt:* BirthDay: 03-22 ReeseWitherspoon.txt:* BirthDay: 03-22 WilliamShatner.txt:* BirthDay: 03-22 WolfBlitzer.txt:* BirthDay: 03-22 WolfgangMayrhuber.txt:* BirthDay: 03-22 NepTun:~/Desktop/wiki rainer$ grep BirthDay * | grep 03-23 EmmyNoether.txt:* BirthDay: 03-23 MartinGillo.txt:* BirthDay: 03-23 PepeLienhard.txt:* BirthDay: 03-23 ViktorKorchnoi.txt:* BirthDay: 03-23